Amiedun muutosturvapalvelun tavoitteena on tarjota yritykselle kattava, yhden luukun periaatteella toimiva palvelu sekä yksilöasiakkaalle mahdollisimman hyvin kohdennettu, työllistymistä aidosti edistävä palvelukokonaisuus.

Amiedun muutosturvapalvelun kautta yritys täyttää Työsopimuslain mukaisen muutosturvavelvoitteensa siten kuin se on laissa määrätty.

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan yli kolmekymmentä henkilöä työllistävä yritys on velvollinen tarjoamaan yli viisi vuotta työsuhteessa olleille tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottaville henkilöille heidän työllistymistänsä edistävää koulutusta ja valmennusta irtisanottavan henkilön keskimääräisen kuukausipalkan arvoa vastaavan summan verran.

Yrityksen tulee määritellä ne toimintatavat ja reunaehdot, joilla muutosturvaa toteutetaan ja lakia sovelletaan. Yritys päättää mm. siitä, minkälaisella palvelumallilla muutosturvaa toteutetaan, miltä palveluntuottajalta palvelua hankitaan, mitä koulutuksia ja valmennuksia palveluun sisällytetään, tarjotaanko palvelua lain velvoittaman ajanjakson lisäksi esim. pidempiä aikoja sekä onko toisin sopiminen mahdollista ja jos on, millä ehdoilla. Muutosturvaan liittyvät asiat on sisällytettävä yrityksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan vuoden 2017 aikana.

Autamme konsultoimalla yritystä löytämään parhaat mahdolliset toimintatavat. Tarjoamme erilaisia palvelumalleja, joista yhdessä rakennetaan yrityksen tarpeisiin sopiva kokonaisuus, kertoo koulutuspäällikkö Emmy Kurjenpuu

Tee muutosturvapalvelusopimus ennalta valmiiksi

Muutosturvapalveluiden sopimus on tyypillisimmillään puitesopimus. Palvelu tulee käyttöön, kun tarve vaatii eli silloin, kun yrityksessä käynnisty yt-menettely.

Palvelun ensisijaisena tavoitteena on irtisanotun nopea uudelleentyöllistyminen. Amiedun outplacement-palvelussa asiakasta tuetaan työnhaussa ja työllistymismahdollisuutensa arvioinnissa. Hänelle laaditaan tarvittaessa koulutussuunnitelma, jonka mukaan asiakasta ohjataan työllistymistä tukeviin koulutuksiin ja valmennuksiin.

Amiedu pystyy tarjoamaan muutosturvapalvelut ympäri Suomen, jolloin koulutussuunnitelmaan kuuluvat palvelut hankitaan asiakkaan paikkakunnalta. Amiedun kilpailuetuna muutosturvapalveluiden tuottajana on vahva ymmärrys siitä, mitä työllistymistä edistäviä koulutuksia ja valmennuksia on tarjolla sekä mitä osaamista työmarkkinoilla tarvitaan.

Keskesimmät kysymykset muutosturvasta

  1. Mitä on muutosturva?

Työsopimuslakiin astui 1.1.2017 voimaan muutos, joka koskee irtisanottujen muutosturvaa (Työsopimuslaki 55 /2001, 7.luku §13 ja § 14). Lakimuutoksen mukaan yli 30 henkilöä työllistävä yritys on velvollinen tarjoamaan yli 5 vuotta työsuhteessa olleille tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottaville henkilöille heidän työllistymistänsä edistävää koulutusta ja valmennusta irtisanottavan henkilön keskimääräisen kuukausipalkan arvoa vastaavan summan verran. Muutosturvapalveluilla tarkoitetaan niitä ko. lakiin liittyviä palveluita, joita irtisanova yritys tarjoaa irtisanottaville henkilöille ja joita valittu koulutuksen järjestäjä toteuttaa.

  1. Miksi laki velvoittaa yritykset tarjoamaan irtisanotuille työllistymistä edistävää koulutusta ja valmennusta?

Lain taustalla on yhteiskunnan tarve kehittää ja ylläpitää työvoiman osaamista. Lakivelvoitteen kautta irtisanova yritys osallistuu vapautuvan työvoiman ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja näin ollen siihen, että maassa on tarjolla osaavaa työvoimaa eri toimialojen tarpeisiin. Lakimuutos velvoittaa yrityksiä yritysvastuulliseen toimintaan ja sen tarkoituksena on edesauttaa irtisanottujen nopeaa sijoittumista takaisin työhön.

  1. Minkälaista koulutusta ja valmennusta muutosturvaan voi sisällyttää?

Lain mukaan tarjottavan koulutuksen ja valmennuksen tulee olla irtisanotun työllistymistä edistävää. Muu kuin työllistymistä edistävä koulutus ja valmennus on katsottava rajattavaksi muutosturvapalveluiden ulkopuolelle. Työllistymistä edistävä koulutus ja valmennus voi olla uravalmennusta, työnhakuvalmennusta tai muuta tehokasta työllistymistä edistävää palvelua sekä ammatillista osaamista tai ammatillisia työelämässä tarvittavia metataitoja (esim ict-koulutukset) kohentavia palveluita. Tavoitteena on, että vastaanotettavat palvelut parantavat irtisanotun mahdollisuuksia nopeaan uudelleensijoittumiseen työmarkkinoille.

  1. Voivatko muut kuin lain piiriin kuuluvat irtisanotut saada muutosturvapalveluita?

Lakivelvoite koskee vain 5 v työsuhteessa olleita tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä. Yritys voi arvioida tarjoaako se lakivaateen ulkopuolelle jääville irtisanotuille vastaavan palvelun. Lakiin perustuvaa velvoitetta siihen kuitenkaan ei ole.

  1. Miten irtisanottava saa tietää oikeudestaan muutosturvaan?

Tiedot tarjottavista muutosturvapalveluista tulee saattaa irtisanottavan henkilön tietoon irtisanomishetkellä. Yritys antaa irtisanottavalle Amiedun laatiman esitteen, jossa on tiedot tarjottavista palveluista sekä siitä, miten palveluihin liitytään.

  1. Mikä on Amiedun palvelulupaus muutosturvapalveluissa?

Amiedu sitoutuu tuottamaan palvelut yritykselle siten, että se täyttää lain määräämän velvoitteensa. Yksilöä Amiedu tukee mahdollisimman nopeassa sijoittumisessa takaisin työmarkkinoille.

Haluatko tietää lisää muutosturvasta ja sen toteuttamisesta käytännössä?

Muutosturvasta järjestetään webinaari 30.8., jossa kuulet mm. case-esimerkin muutosturvan toteutuksesta. Ilmoittaudu mukaan täältä.

Lisätietoja:
Emmy Kurjenpuu, koulutuspäällikkö
emmy.kurjenpuu@amiedu.fi
puhelin: 020 7461 503