Puolustushallinnon rakennuslaitos on ollut voimakkaiden muutosten alla viime vuodet. Puolustusvoimauudistuksessa lakkautettiin varuskuntia ja yhdistettiin joukko-osastoja sekä perustettiin logistiikkalaitos. Rakennuslaitos tuki teknisesti uudistuksen toteuttamisessa. Lisäksi rakennuslaitoksessa vietiin läpi täydellinen organisaatiouudistus.

Suurten muutosten jälkeen rakennuslaitoksella nähtiin tärkeäksi varmistaa oikeanlaisen osaamisen riittäminen nyt ja tulevaisuudessa laitoksen eri tehtävissä.

Organisaatiouudistukseen päätettiin kytkeä tiiviisti mukaan osaamisen kehittämisjärjestelmän suunnitteleminen. Näin haluttiin varmistua, että osaaminen on strategian mukaista jokaisessa tehtävässä kautta maan.

Rakennuslaitoksella on strateginen tavoite kehittää organisaatiota. Erittäin tärkeä osa-alue kehityksessä on se, että oikeat henkilöt ovat oikealla paikalla ja ihmisillä on oikea osaaminen ja koulutus. Olemme tehneet ennakoivaa henkilöstösuunnittelua tiiviisti Amiedun asiatuntijoiden kanssa, kertoo Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtaja Pekka Salojärvi.

Tässä työssä on ollut apuna Amiedun OsaamisLuotsi-palvelu, jonka avulla voidaan luoda perusta suunnitelmalliselle osaamisen johtamiselle ja kehittämiselle.

Kartoitimme kriittiset menestystekijät ja eri alojen tehtävien tärkeimmät osaamisalueet. Tavoitteena oli toimintatapojen yhtenäistäminen, rekrytointiprosessin helpottuminen ja koulutuksen kohdistaminen paremmin oikeisiin asioihin ja ihmisiin. OsaaamisLuotsin avulla on rakennuslaitokselle luotu myös työkalu kehityskeskusteluun ja rekrytointeihin.

Johtaja Pekka Salojärvi korostaa osaamisen kehittämisen vuosisuunnittelun merkitystä.

Haluamme tarjota kaikille henkilöstöryhmillemme organisaatiomme kehittämistarpeiden mukaista koulutusta vuosittain. Se on strategian mukainen tavoitteemme ja painopisteemme. Kannustamme työntekijöitämme kehittämään itseään järjestelmällä koulutuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia lisätä osaamistaan.

OsaamisLuotsi tuo työkaluja ennakoivaan kehittämiseen, jolloin pitää tarkastella henkilöstörakennetta. Pitääkö henkilöstön osaamista muuttaa ja jos tarvitaan uusia ihmisiä, millaista osaamista halutaan rekrytoida. Osaamisen tunnistaminen luo johtamiselle pohjan, jatkaa Amiedun avainasiakaspäällikkö Mirja Kautiainen Osaamisluotsista.

Erityislaatuinen kiinteistökanta

Puolustushallinnon rakennuslaitos hallinnoi lähes kolmea miljoonaa huoneistoneliötä, joista pääosa on puolustusvoimien käytössä. Noin kuusi prosenttia kiinteistökannasta on perinteisiä toimistotiloja, loput ovat erilaisia puolustuskiinteistöjä, kuten räjähdeainevarastoja ja varusmiesten käytössä olevia kasarmeja.

Varuskunta on kuin pieni kaupunki, jossa on tiestöä, valaistusta ja sähkö-, lämpö- ja vesiverkko. Erona on se, että varuskunnissa tätä kaikkea hallinnoi yksi toimija, eli me, selvittää Pekka Salojärvi. Seuraamme osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen vaikutuksia kiinteistönhoidon alan tunnuslukujen kautta, kuten taloudellisten, panos-tuotoksen, palveluhyödykkeiden, tehokkuuden ja henkilömäärän. Myös koulutusten läpäisyjä seurataan, kertoo Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtaja Pekka Salojärvi.

Henkilöstö mukana tekemisessä

Sodankylän palveluyksikön johtaja Jyrki Siirtola on työstänyt laajempaa projektia, joka on liittynyt henkilösuunnitteluun.

Se on osa omaa kehittymistäni, kun suoritan johtamisen erikoisammattitutkintoa, mutta samalla tukee koko laitoksen toimintaa. Juuri OsaamisLuotsista sain työkaluja, joista on ollut paljon käytännön hyötyä esimerkiksi rekrytoinneissa. Tehtyä työtä voidaan jatkossa hyödyntää myös muissa palveluyksiköissä.

Seuraavana askeleena on monistaa Sodankylän kiinteistöpalveluiden työ useampaan muuhun palveluyksikköön.  Yksikössä on myös lisäkoulutettu henkilöstöä, jotta mahdollisuudet toimenkuvan monipuolistumiseen ja työajan tehokkaampaan käyttöön ovat parantuneet.

Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen onkin kiinteä osa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen uutta toimintamallia.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka