Amiedun ja Touhulan kumppanuutena toteutettu lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa päiväkotijohtajille työssä kaivattuja johtamisen ja taloushallinnon taitoja.

Amiedu ja Touhula Varhaiskasvatus Oy:n päiväkotiketju ovat kehittäneet kumppaneina Touhula-päiväkotien henkilöstön osaamista vuodesta 2016 lähtien. Yksi osaamisen kehittämisen tapa on Touhulan päiväkotijohtajille toteutettu lähiesimiestyön ammattitutkintoon tähtäävä koulutus.

Koulutuksen tavoitteena on, että kaikki osallistujat saavuttavat sellaisen osaamisen ja ammattitaidon, joiden avulla heidän on mahdollisuus suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto tutkinnon perusteiden mukaisesti. Ensimmäiset opiskelijat valmistuivat vuoden vaihteessa, ja noin 150 touhulalaista ovat joko aloittaneet tai aloittamassa koulutuksen. Viimeinen laaja ryhmä aloittanee koulutuksen loppuvuodesta tai vuoden 2019 alussa.

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon tähtäävä koulutus vastaa Touhulan tarpeisiin, sillä päiväkotijohtajien pohjakoulutus lastentarhaopettajaksi ei sisällä esimerkiksi taloushallinnon tai liiketoiminnan opetusta, vaikka päiväkodin johtaja toimii päiväkotinsa henkilöstö-, myynti-, markkinointi- ja talousasioiden moniosaajana.  Hänen täytyy osata vetää työryhmiä, rekrytoida, perehdyttää sekä taitaa taloushallintoa, markkinointia ja viestintää, joilla voi vahvistaa asiakkuuksia ja toiminnan kannattavuutta.

Ammattitaitovaatimusten taso on kova. Niinpä koulutuksessa keskitytään johtamisvalmiuksien parantamiseen ja esimiesidentiteetin vahvistamiseen. Koulutus antaa systemaattisen mahdollisuuden tunnistaa oma olemassa oleva osaaminen sekä kehittää omassa esimiestyössä tarvittavaa tietotaitoa.

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon tähtäävässä koulutuksessa käytäntö ja teoria kulkevat käsi kädessä. Osaaminen hankitaan ja osoitetaan omissa päivittäisissä työtehtävissä.  Osaamisen hankkimista tuetaan lähiopetuspäivin, jotka sisältävät muun muassa asiantuntijaluentoja sekä pienryhmätyöskentelyä.  Koulutukseen sisältyy myös ohjattu verkko- ja itseopiskelu. Lopulta osallistujat osoittavat osaamisensa tutkintosuorituksilla.

Koulutus on sitouttanut johtajia työhönsä ja jopa jonkin verran vähentänyt työntekijöiden vaihtuvuutta.

Kertomansa mukaan jotkut johtajat olisivat ilman koulutusta ja siitä saamaansa tukea todennäköisesti vaihtaneet työpaikkaa tai halunneet palata lastentarhanopettajiksi, sanoo Touhulan henkilöstöjohtaja Jaana Lamberg.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto vastaa haasteisiin

Lamberg kertoo joulukuisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn perusteella esimiesten työnhallinnan tunteen ja valmiuksien parantuneen. Epävarmuuden tilalle on tullut varmuutta, ja erilaisiin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin on saatu välineitä. Myös kollegoihin tutustuminen ja sisäinen verkostoituminen on koettu tärkeäksi. Kyselyssä esimerkiksi ”osaaminen vastaa työn vaatimuksia” arvioitiin keskimäärin tasolle 4,17 (asteikko 1–5), ”hallitsen työni” tasolle 4,04. Esimiesten kokonaistyytyväisyys sai arvion 4,09.

Uskon, että koulutukseen panostamisella, osaamisen kehittämisellä ja tuella on ollut merkitystä näissä mittareissa, Lamberg arvelee.

Ammattitaitoinen johtaminen on Lambergin mielestä edellytys päiväkodin hyvälle arjelle. Osaamisen kehittäminen heijastuu asiakkaisiin ja kannattavuuteen saakka.

Kun esimiehet kokevat olevansa osaavia ja hallitsevat työnsä hyvin, heidän johtajaidentiteettinsä kasvaa. Hyvinvointi ja tyytyväisyys lisääntyvät – myös työyhteisössä. Asiakaspalvelu on hyvää, ja ihmiset ovat tyytyväisiä päiväkodin toimintaan. Taloudellinen tuloskin on tällöin yleensä automaattisesti kunnossa.

Osaamisen kehittyminen näkyy Lambergin mukaan myös päiväkotijohtajien itsenäisyyden ja omatoimisuuden lisääntymisenä.

Esimerkiksi johtajien tarve varmistella asioita HR-tiimiltä on vähentynyt. Luottamus omaan tietoon ja pystyvyys päätöksiin on lisääntynyt. Johtajat tietävät, mitä laki tai työehtosopimus sanoo tietyistä asioista. Tietoa osataan myös etsiä itse.

Tasalaatuisuutta työhön

Touhula on kasvanut vauhdilla sekä perustamalla uusia päiväkoteja että ostamalla yrityksiä. Lähiesimiestyön ammattitutkintoon tähtäävä koulutus on integroinut päiväkotien toimintoja ja kehittänyt johtamistyöhön tasalaatuisuutta. Kaikki esimiehet saavat samanlaiset valmiudet. Touhulan yleisiä toimintatapoja on viety yrityskauppakohteisiin, mutta myös pienten päiväkotien hyviä käytäntöjä on tuotu Touhulaan.

Touhula-päiväkoteja sijaitsee joka puolella Suomea, mutta haasteellinen koulutuksen organisointi on onnistunut hyvällä suunnittelulla. Työn ohessa opiskelu on haastanut myös esimiehiä, joiden on täytynyt saada työn, perheen, harrastusten ja opiskelun palapeli onnistumaan.

Itsen johtaminen ja ajan hallinta ovat toki asioita, joita esimies joutuu miettimään työssäänkin. Nostan hattua opiskelijoille, jotka ovat olleet intoa ja virtaa täynnä.

Jaana Lambergin mielestä yhteistyö Amiedun kanssa on sujunut loistavasti. – Koulutus on ollut yrityksen tarpeita vastaava, hyvä ja toimiva kokonaisuus. Amiedulaiset ovat asiantuntevia ja kokeneita koulutuksen järjestämisen ammattilaisia. Heidän kanssaan on ollut helppoa ja sujuvaa suunnitella ja hoitaa asioita.

Teksti: Virpi Peura
Kuvat: Touhula